Óvodáinkról

Óvodáinkban családias körülmények között csoportonként két óvodapedagógus és egy dajka néni foglalkozik a gondjaikra bízott gyermekekkel, érzelmi biztonságot teremtve testi és értelmi fejlődésükhöz.
Tevékenység központú óvodai nevelésre törekszünk, melyben a tevékenységek alapját a természet változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják.
Nevelési programunkat ennek jegyében dolgoztuk ki, melynek rövidített változata a csoportokban megtalálható és a szülők bármikor elolvashatják.

Óvodáink nyitvatartása:
Központi óvoda: 6:30-17:00-ig
Rákóczi úti óvoda: 6:30-17:00-ig
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óvodáink segítséget nyújtanak: tiszteletben tartva, kiegészítve, esetenként kompenzálva a családi nevelést.

Célunk

A gyermekek egyéni sajátosságait és fejlődési ütemét figyelembe véve testileg, lelkileg egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése, felkészítése az iskolai életre.
A tanulási folyamatot igyekszünk játékossá, élményszerűvé tenni, tapasztalatokba ágyazni.
Fontosnak tartjuk kielégíteni a gyermekek alapvető játék- és mozgásigényét.

Fedezzék fel a gyermekek a természet szépségét, óvják, védjék azt, tudjanak rácsodálkozni, felfedezni.
Célunk megismertetni a gyermekekkel a néphagyomány őrzésének fontosságát, szépségét.
Az ismeretek átadása komplex módon, egyfelől az óvodában töltött idő egészében, másfelől koncentráltan, a foglalkozások időtartama alatt történik. Az egész folyamatot áthatja a játékosság.

Tevékenységeink

– Legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintjük, mely által sok tapasztalatot, ismeretet szereznek a gyermekek környezetükről.

– A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, változatos eszközökkel biztosítunk lehetőséget a mindennapi mozgáshoz a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

– Mesélés, verselés naponta ismétlődő tevékenységeink. A nyelv szépségének, kifejező erejének megéreztetése, a gyermek irodalomhoz való pozitív viszonyának alakítása.

– Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvoda mindennapjait, fejlesztve ezáltal a gyermek szókincsét, beszédkészségét.

– Szűkebb és tágabb környezetünk jelenségeit, változásait a gyerekek naponta felfedezik. A tevékenységgel kísért ismerkedés közben megalapozódik a szülőföld, a táj, a helyi hagyományok, szokások tisztelete.

– A környezet mennyiségi, formai összefüggéseinek megtapasztalására a matematikai nevelés nyújt lehetőséget játékos formában. (5 éves kortól)

– Csoportjainkban, miközben fejlődik a gyermekek érzelem- és képzeletvilága, mondókák, versek, népi rigmusok teszik változatossá tevékenységeinket.

– A közös éneklés öröme fejleszti a gyermek zenei ízlését, hallását, ritmusérzékét, végig kíséri egész napos tevékenységeinket.

– A barkácspolc változatos eszközei, anyagai minden nap biztosítják a gyerekek alkotó tevékenységének lehetőségét, fejlesztve rajzkészségét, kézügyességét, fantáziáját.

– Az együtt végzett munka közben elmélyülnek a társas kapcsolatok, a gyermekek segítőkészebbek, kitartóbbak lesznek, fejlődik eszközhasználatuk.

– A foglalkozások kötött vagy kötetlen (kezdeményezés jellegű) formában, délelőtt folynak.

Hagyományaink

TAVASZ:
Húsvét, Víz napja, Föld napja,
Madarak és fák napja,
Május elseje

ŐSZ:
szüret, dióverés,
Márton napi lámpás felvonulás

NYÁR:
Vízhezszoktatás, pancsolás

TÉL:
Mikulás, mézeskalács-sütés, karácsonyi ünnepkör, búzavetés, ághajtatás
karácsonyi koncert, farsang

Szolgáltatásaink:

 • Logopédiai ellátás
 • Egyéni képességfejlesztés
 • Hitoktatás (katolikus, evangélikus)
 • Speciális szűrések (gyógypedagógiai, logopédiai, tartáshibák) elvégzése
 • Angol
 • Fit-Kid

Óvodánkban egészségügyi szűrést, logopédiai szűrést évenként egy alkalommal tartunk.
Gyógypedagógiai és gyógytestnevelés szűrés a tanköteles korú gyermekeknek szintén évi egy alkalommal.

Programjaink

 • SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
  Évi 2 alkalom (szeptember, február)
 • CSALÁDLÁTOGATÁS és “BELEKÓSTOLÓ” az óvodakezdés előtt
 • ANYÁK NAPJA ÉS ÉVZÁRÓ
  Összevontan a kisebbeknek
 • FOGADÓ ÓRA
  A szülőkkel előre egyeztetett időpontokban
 • NYÍLT NAPOK
  A szülőkkel előre egyeztetett időpontokban
 • ÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS
 • MIKULÁS, KARÁCSONY
  Zárt körben délelőtt
 • MESEELŐADÁS az óvodapedagógusok szereplésével