2015 április 16, csütörtök

Aktuális hírek

névtelen

ÓVODAI BEÍRATÁS 2015

Kartal Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/2016. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában:

a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. május 12-én  (kedden) 8-16 óra,

és 13-án (szerdán) 8-16 óra

A beíratás helye:

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda

2173. Kartal, Ady Endre u. 60-62.

1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anyakönyvi kivonat

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– a gyermek nevére kiállított Taj kártya

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

2. Óvoda felvételi körzete: Kartal település közigazgatási területe

3. A felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 22-ig (péntek) értesíti a szülőket, illetve a törvényes képviselőt.

4. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Kartal Nagyközség jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

5. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. §(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

6. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

7. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kartal , 2015. április 16.